Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

20 września 2022 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” informuje, że unieważnia bez podawania przyczyny postępowanie o udzielenie zamówienia na wsparcie terapeutyczne (arteterapia).

Zamówienie zostało ogłoszone w trybie zapytania ofertowego nr 10/ZO/DDSP/2022 w ramach projektu pt.: „Gmina Piaski dla seniorów”, nr RPLU.11.02.00-06-0082/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Włączenie społeczne, 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.