Zaproszenie do składania ofert

20 września 2022 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza do złożenia ofert cenowych na wsparcie terapeutyczne (arteterapia), w ramach realizacji projektu pt.: „Gmina Piaski dla seniorów”, nr RPLU.11.02.00-06-0082/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Włączenie społeczne, 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Termin składania ofert do 27 września 2022 r. do godz. 13:00.