Nabór wniosków na mikrodotacje

14 lutego 2023 Drukuj

Nabór wniosków w programie „Mikrodotacje LGD Dolina Giełczwi

Rozpoczynamy realizację programu grantowego „Mikrodotacje LGD Dolina Giełczwi”!

Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie mieszkańców i organizacji do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi”. O dotacje w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 złotych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń i grupy nieformalne działające na obszarze gmin członkowskich LGD. Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie zostały określone w udostępnionym poniżej regulaminie.

Zakres wspieranych inicjatyw lokalnych:

 1. zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawę jej estetyki i funkcjonalności,
 2. działania z zakresu sportu, profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia,
 3. działania z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji,
 4. działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
 5. kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów,
 6. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zasady ogólne:

 1. Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Limit środków przeznaczonych na udzielenie mikrodotacji w roku 2023 wynosi 50.000,00 zł
 3. Wysokość wsparcia na realizację jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie 5.000,00 zł.
 4. Minimalna wartość wnioskowanego wsparcia nie została określona.
 5. Wkład własny nie jest wymagany.
 6. Termin składania wniosków: od 28 lutego do 14 marca 2023 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.
 7. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, Bystrzejowice Drugie 15. W przypadku przesłania wniosku pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu wniosku do biura LGD.
 8. Rozpatrzenie wniosków i podpisanie umów nastąpi najpóźniej do 28 kwietnia 2023 r.
 9. Wypłata mikrodotacji nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy przyznania mikrodotacji.
 10. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD tel. 81 52 53 012.

Do pobrania: