Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

9 czerwca 2020 Drukuj

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” informujemy, że w dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Giełczwi”.

Zapraszamy do sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piaskach, ul. Lubelska 77a o godzinie 14.00.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania), wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji walnego zebrania.

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Ustalenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2019 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok oraz zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
 9. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu,
 10. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 11. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie zebrania.

Liczymy na niezawodny udział.