Trwają konsultacje Planu strategicznego WPR

10 lutego 2021 Drukuj

W nowym okresie programowania środków unijnych w latach 2021-2027 inicjatywa LEADER (wsparcie lokalnych działań społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich) zostanie sfinansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2021-2027, którym będzie zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualnie do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu tego dokumentu.

W jego planie finansowym przewidziano, że na działanie LEADER będzie nominalnie mniej środków o ponad połowę w porównaniu z aktualnym okresem programowania.

Obecnie w PROW 2014-2020 limit środków na działanie LEADER wynosi 787 mln €, a w nadchodzącym okresie programowania planuje się tylko 286 mln €.

Kwota ta stanowi 5% alokacji z kwoty 5,72 mld. € wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

Jeśli taka decyzja zostanie wdrożona w życie będzie to oznaczać, że Lokalne Strategie Rozwoju będą wdrażane na niewielkiej części obszarów wiejskich, a funkcjonować może mniej niż połowa obecnie istniejących LGD.

Warto też zauważyć, że zgodnie z założeniami projektu PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy – w stosunku do dotychczasowego – katalog projektów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem, w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

W poddanym konsultacjom projekcie PS WPR, LEADER jest jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.

Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to naszym zdaniem należy zwiększyć pulę środków do poziomu co najmniej 10% środków II Filara wynikających z rozporządzenia o Planie Strategicznym, aby środków finansowych było mniej więcej na tym samym poziomie co w obecnym okresie programowania 2014-2020.

Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą elektroniczną w terminie do 15 lutego 2021 r. Możecie realnie mieć wpływ na zmianę tej pesymistycznej decyzji.

Z treścią projektu Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Poniżej projektu PS WPR jest zamieszczony Formularz do zgłaszania propozycji zmian, za pomocą którego można przesłać swoje uwagi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podpowiadamy, jak wysłać propozycję zmiany:

1. Część dokumentu, do którego zgłaszana jest proponowana zmiana – wybieramy opcję: Rozdział 6 Plan finansowy

 2. Proponowana zmiana – tutaj wpisujemy: w pkt. 4 na str. 139 zmiana alokacji na podejście LEADER z 5% na 10%

 3.  Uzasadnienie proponowanej zmiany – tutaj należy krótko uzasadnić proponowaną zmianę, na przykład:

– zwiększenie możliwości finansowania gminnych inwestycji, które są ważne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich,

– brak innych działań w Planie Strategicznym dla WPR skierowanych na wsparcie inwestycji przedsiębiorców i gmin, zatem LEADER jest jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem

– istotny wkład programu LEADER w rozwój obszarów wiejskich widoczny w przedsięwzięciach o charakterze nieinwestycyjnym: kultywowanie tradycji, podnoszenie świadomości społecznej, związanej między innymi z koniecznością ochrony środowiska, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja i integracja mieszkańców oraz wiele innych.

4. Podmiot zgłaszający proponowaną zmianę – należy wybrać właściwą kategorię : osoba fizyczna / organizacja pozarządowa / OSP/ KGW / JST itd…

5.  Adres email – tutaj należy podać adres e-mail podmiotu zgłaszającego uwagę.

6. Dodaj załącznik – przykładowa uwaga nie wymaga dodawania załączników.

I wysyłamy.

Mamy nadzieję, że włączycie się Państwo do tych konsultacji społecznych.