Termin naborów 2020

26 czerwca 2020 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, informuje o zaplanowanych naborach wniosków w zakresie:

 

1. PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (nabór 1/2020)

 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 660 000 zł.
 • Wsparcie udzielane jest w formie premii (1-sza transza – 80% dotacji, 2-ga transza – 20% dotacji)
 • Kwota pomocy dla 1 operacji wynosi 60 000,00 zł.
 • O pomoc może ubiegać się pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na obszarze objętym strategią (Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice, Trawniki).

 2.  ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (nabór nr 2/2020)

 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 158 427 zł.
 • Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
 • Minimalna wartość operacji wynosi 50 000,00 zł.
 • Intensywność wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.
 • O pomoc może ubiegać się podmiot będący mikro lub małym przedsiębiorstwem z obszaru objętego LSR, prowadzący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

3. ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ (nabór 3/2020)

 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 145 624 zł.
 • Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
 • Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.
 • O pomoc mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

4. DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA INNOWACJE W ZAKRESIE EKOLOGII, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU, OCHRONY ZDROWIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (nabór 4/2020)

 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000 zł.
 • Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
 • Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.
 • O pomoc mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR.

TERMIN NABORÓW: 4 – 20 sierpnia 2020 r.

Termin naborów został potwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Ogłoszenia o naborach zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej po 6 lipca br. www.dolinagielczwi.org > nabory