Ogłaszamy nabory wniosków

23 września 2019 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, informuje o ogłoszeniu naborów wniosków w zakresie:

1. ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (nabór nr 2/2019)

Ogłoszenie i dokumenty aplikacyjne dostępne są tutajhttp://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-22019/ 

 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 875 660,00 zł.
 • Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
 • Maksymalna kwota pomocy dla 1 operacji wynosi 218 915,00 zł.
 • Minimalna wartość operacji wynosi 50 000,00 zł.
 • Intensywność wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.
 • O pomoc może ubiegać się podmiot będący mikro lub małym przedsiębiorstwem z obszaru objętego LSR, prowadzący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

2. ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ (nabór 3/2019)

Ogłoszenie i dokumenty aplikacyjne dostępne są tutajhttp://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-32019/

 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 343 515,00 zł.
 • Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
 • Maksymalna kwota pomocy dla 1 operacji wynosi 300 000,00 zł.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
 • Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.
 • O pomoc mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA INNOWACJE W ZAKRESIE EKOLOGII, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU, OCHRONY ZDROWIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (nabór 4/2019)

Ogłoszenie i dokumenty aplikacyjne dostępne są tutajhttp://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-42019/

 • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 150 000,00 zł.
 • Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
 • Maksymalna kwota pomocy dla 1 operacji wynosi 50 000,00 zł.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
 • Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.
 • O pomoc mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 14 do 29 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Uwaga!

Przypominamy o szkoleniach dla Wnioskodawców. Udział Wnioskodawcy w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy. Wymagane jest zgłoszenie udziału w szkoleniu.  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj http://dolinagielczwi.org/szkolenia-dla-wnioskodawcow-2/

 • Szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 2/2019 odbędzie się w dniu 2 października br. (środa) o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach (parter – sala klubowa).
 • Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 3/2019 lub 4/2019 odbędzie się w dniu 1 października br. (wtorek) o godz. 13.00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach (parter – sala klubowa).