Informacja o wyborze ofert

29 kwietnia 2022 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzątania w Dziennym Domu Seniora w ramach projektu „Gmina Piaski dla seniorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.