Wyniki naboru 1/2019

25 marca 2019 Drukuj

 

LGD „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej ” – naboru nr 1/2019 przeprowadzonego w terminie od 4 do 18 lutego 2019 r.

Informujemy, że wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do dnia 29 marca 2019 r., gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 4 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

 

Lista operacji wybranych_nabór 1_2019