Formularze wniosków

Drukuj

Poniżej publikujemy wzory dokumentów aplikacyjnych w zakresie operacji wdrażanych w ramach LSR – Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 – otwórz

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – czyli formularze dla ubiegających się o środki na rozwój działalności gospodarczej oraz dla organizacji pozarządowych

 • 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

  3) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

  4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  • Oświadczenie (.pdf) – otwórz
  • Oświadczenie (.excel) – otwórz

  5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

  6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) 

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z – obowiązuje od 05.06.2019 r.)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

Sprawozdanie / informacja monitorująca składana przez Beneficjenta po 12 m-cach od otrzymania płatności ostatecznej:

 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz

        

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

  3) Biznesplan (wersja 4z)

  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) – otwórz

  4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) – 21.12.2020 r. została udostępniona wersja 5z umowy o przyznaniu pomocy

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
  • Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

  5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

  6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Sprawozdanie / informacja monitorująca składana przez Beneficjenta po 12 m-cach od otrzymania płatności ostatecznej:

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Klauzule RODO dla beneficjentów działania 19.2 PROW 2014-2020

Zamieszczamy do pobrania Formularz oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19.2 PROW, które należy załączyć wraz z:

– wnioskiem o przyznanie pomocy
– umową o przyznaniu pomocy
– wnioskiem o płatność.
Formularz składa się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Pozostałe dokumenty związane z naborem: