Plan komunikacji LGD

Drukuj

LGD wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju będzie realizować zadania informacyjno-promocyjne i aktywizacyjne, ujęte w planie komunikacji oraz planie działania LSR.

Plan komunikacji dla obszaru LSR będzie wspierać realizację celów określonych w LSR przez mieszkańców obszaru LGD – potencjalnych beneficjentów poprzez zachęcenie ich do korzystania ze środków PROW, dzięki dostarczeniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o wsparcie LEADER oraz upowszechnianie efektów realizacji LSR na obszarze LGD.

Celem ogólnym planu komunikacji jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku LGD „Dolina Giełczwi”, będącej realizatorem LSR 2016-2022 i stosującej w tej realizacji podejście LEADER.

Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru LSR dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w gminach.

Na tej podstronie będziemy zamieszczali bieżące informacje o wynikach działań w ramach planu komunikacji.

Jeśli chcieliby Państwo przekazać nam swoje uwagi dotyczące działań informacyjnych LGD – prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety i przesłanie jej na adres e-mailowy biura Ankieta monitorująca Plan komunikacji

 

Wyniki badań z przeprowadzonych przez LGD działań informacyjnych:

  • 09.06.2017 – Wyniki badania satysfakcji Wnioskodawców LGD dot. jakości doradztwa świadczonego przez pracowników LGD „Dolina Giełczwi” w ramach naboru wniosków 1/2016   – Wyniki badania satysfakcji (do pobrania)
  • 03.11.2017 – Wyniki badania ankietowego dot. oceny szkolenia / doradztwa indywidualnego świadczonego przez pracowników LGD „Dolina Giełczwi” dot. naborów wniosków w 2017 roku. – Wyniki badania dot. szkolenia i doradztwa w 2017 r.

 

Harmonogramy planu komunikacji: