Konsultacje społeczne

Drukuj

15 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumentów regulujących pracę Rady LGD, zamieszczamy poniżej jednolity tekst dokumentów wraz z zaznaczonymi proponowanymi zmianami / propozycjami.

Prosimy o zgłaszanie uwag z wykorzystaniem załączonego formularza do dnia 23 listopada 2017 r.:

Formularz zgłaszania zmian_11.2017

LSR Dolina Giełczwi_propozycja zmian_11.2017

Regulamin Rady LGD_propozycja zmian_11.2017

Procedura wyboru operacji_propozycja zmian_11.2017

Kryteria wyboru operacji_propozycja zmian_11.2017


24 maja 2017 r.

Szanowni Państwo, publikujemy propozycję zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji do konsultacji. Prosimy o zgłaszanie uwag z wykorzystaniem załączonego formularza do dnia 31 maja 2017 r.:

zmiana kryteriów wyboru_24.05.2017

formularz zgłaszania zmian_lokalne kryteria wyboru


20 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumentów regulujących pracę Rady LGD, w tym kart oceny, zamieszczamy poniżej jednolity tekst dokumentów wraz z zaznaczonymi proponowanymi zmianami / propozycjami.

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania LGD na spotkanie konsultacyjne i dyskusję dotyczącą planowanych zmian w załączonych dokumentach.

Spotkanie ma formułę otwartą. Odbędzie się 1 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach (sala klubowa) przy ul. Lubelskiej 22.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 31 stycznia 2017 r.  do godz. 13.00 drogą e-mailową (biuro@dolinagielczwi.org) – formularz zgłaszania zmian_ogólny.

KO_kryteria_podejmujący _01.2017_projekt zmian (karta oceny 1)

KO_kryteria_pozostali_01.2017_projekt zmian (karta oceny 2)

KO_kryteria_rozwijający_01.2017_projekt zmian (karta oceny 3)

Kryteria wyboru operacji_01.2017_projekt zmian

LSR Dolina Giełczwi zmiany_01.2017_projekt

Procedura wyboru operacji_01.2017_projekt zmian

Regulamin Rady LGD_01.2017_projekt zmian


16 września 2016  r.

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2016 r. – „Wytyczne nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020„, Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” powinna dostosować dokumenty regulujące procedury oceny i wyboru operacji przez Radę LGD.

Poniżej zamieszczamy jednolity tekst dokumentów wraz z zaznaczonymi proponowanymi zmianami (kolor czerwony – treść usunięta, kolor zielony – treść dodana).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 23 września 2016 r.  do godz. 13.00 drogą e-mailową (biuro@dolinagielczwi.org) – formularz-zglaszania-uwag.

Regulamin Rady v. 2

Zał. nr 1 do Regulaminu Rady – Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR v.2

Zał. nr 2 do Regulaminu Rady – Wzór deklaracji bezstronności i poufności

Zał. nr 3 do Regulaminu Rady – Rejestr interesów

Zał. nr 5 do Regulaminu Rady – Formularze kart weryfikacji i oceny (1) (2) (3) (4) (5)


12 września 2016 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z procedurą zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, Zarząd LGD „Dolina Giełczwi” przygotował wniosek do Walnego Zebrania o zmianę lokalnych kryteriów wyboru w zakresie doprecyzowania informacji dodatkowych do kryteriów. Wniosek ten publikujemy do konsultacji. Zostanie on rozpatrzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi”.

Wniosek Zarządu do WZC o zmianę kryteriów

formularz zgłaszania zmian_lokalne kryteria wyboru


24 maja 2016 r.

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR) wynikającą z § 3 Uchwały nr 15/2016 Komisji ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 z dnia 21.04.2016 r. w sprawie wyboru lokalnej strategii rozwoju oraz Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność z dn. 18 maja 2016 r. zamieszczamy poniżej jednolity tekst dokumentu wraz z proponowanymi zmianami.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 31 maja 2016 r.  do godz. 13.00 drogą e-mailową (biuro@dolinagielczwi.org).

LSR Dolina Giełczwi v.2

Wykaz zmian w LSR


24 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,  dziękujemy za wypełnienie ankiety „Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice bądź Trawniki”. Poniżej zamieszczamy wyniki badania ankietowego.

Raport z badania ankietowego 05.2016


10 maja 2016 r.

Szanowni Państwo – mieszkańcy obszaru LSR, zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.
Chcielibyśmy poznać stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice bądź Trawniki.

Ankieta