Wyniki naboru 4/2022

19 września 2022 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspakajającej potrzeby społeczne i kulturalne” – naboru nr 4/2022 przeprowadzonego w terminie od 17 – 31 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że wnioski wybrane do dofinansowania w dniu 19.09.2022 r. zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 4 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD).

W przypadku, gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosek o przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy (np. w wyniku odmowy przyznania pomocy, wycofania wniosku, itp. zostaną uwolnione środki przeznaczone na dofinansowanie operacji mieszczących się w limicie).

Limit naboru podany w walucie euro zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Lubelskiego po kursie bieżącym (tj. kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty (listy polecone).