Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023

21 sierpnia 2023 Drukuj

Data publikacji: 21 sierpnia 2023 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin:
Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ


1. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: od 21 września do 5 października 2023 r. w godzinach 7.15 – 15.15.

2. Miejsce i tryb składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” mieszczącego się Bystrzejowicach Drugich 15 (budynek Centrum Aktywności Lokalnej), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15.
 • Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Dolina Giełczwi”.
 • Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Wniosek należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosku przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).
 • Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 • Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub radcę prawnego lub adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 • Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze.

3. Zakres tematyczny operacji

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 6), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zmianami), tj. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres tematyczny operacji: Obiekty infrastruktury rekreacyjnej.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Zrównoważony rozwój obszaru LSR ukierunkowany na innowacyjne działania proekologiczne.

Cel szczegółowy 1.1: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przyjaznej środowisku i sprzyjającej turystyce aktywnej.

Przedsięwzięcie 1.1.1: Aktywny wypoczynek.

Wskaźniki produktu:

– liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej sprzyjającej aktywności fizycznej

Wskaźniki rezultatu:

– liczba osób korzystających z nowopowstałych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

4.  Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Giełczwi” na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce „Strefa beneficjenta / zasady i warunki wsparcia” oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

6.  Kryteria wyboru operacji

 1. Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z celami LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2023 poz. 1554).
 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu „infrastruktura rekreacyjna” wynosi 46 punktów. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 50% maksymalnej liczby punktów.
 3. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 4. W przypadku uzyskania przy ocenie wg lokalnych kryteriów tej samej liczby punktów przez kilka wniosków, o miejscu na liście rankingowej decyduje data złożenia (dzień, godzina) wniosku do LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinagielczwi.org w zakładce „Strefa beneficjenta / dokumenty programowe” oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

7.  Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 131 192,00 EURO [524 768,00 PLN]*

 *limit wskazany w ogłoszeniu jest przeliczony na PLN po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

W momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej / przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane przez Zarząd Województwa na wartość w EURO po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN.

8.  Informacja o wymaganych dokumentach

 1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – dostępny w pkt. 9 i 10 niniejszego ogłoszenia.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji:
 • karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – dostępna w pkt. 9 i 10 niniejszego ogłoszenia,
 • inne załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów np. związane z innowacyjnością, ochroną środowiska, o ile dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia udostępniono w zakładce „Strefa beneficjenta / formularze wniosków”, natomiast: LSR na lata 2014-2020 LGD „Dolina Giełczwi”, Procedurę oceny i wyboru operacji, Kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta » Dokumenty programowe”.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem (w pkt. 10) oraz w formie papierowej w biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy_1_2023
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy_1_2023
 3. Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru_1_2023

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Formularz wniosku o płatność:

 • Wniosek o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dokumentacja LGD:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
 • Procedura oceny i wyboru operacji
 • Kryteria wyboru operacji
 • Karty oceny operacji (karta oceny wstępnej i zgodności z PROW, karta zgodności z LSR, karta oceny wg kryteriów wyboru)

10. Załączniki do ogłoszenia o naborze

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w biurze LGD „Dolina Giełczwi” w Bystrzejowicach Drugich 15 (budynek Centrum Aktywności Lokalnej, piętro I), od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 81 52 53 012; e-mail: biuro@dolinagielczwi.org.