Realizacja projektu

Drukuj

W tej zakładce zamieszczane będą praktyczne informacje dotyczące wdrażania, rozliczania i monitorowania projektów realizowanych w ramach LSR.

Przystępując do realizacji projektu/operacji Beneficjent powinien zapoznać się z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy, przede wszystkim z zobowiązaniami Beneficjenta.

Zmiana umowy przez Beneficjenta:

Uwaga! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD. Beneficjenci, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim i planują wprowadzić zmiany w tej umowie skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o płatność) muszą się uprzednio zwrócić do LGD o zaopiniowanie tej zmiany.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy (pobierz)

Obowiązek ten, wynika z treści umowy o przyznaniu pomocy: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania” (§ 12, pkt. 7 umowy – dla podejmujących; § 14, pkt. 7 umowy – dla pozostałych podmiotów).

„Ulga na Start” w ramach poddziałania 19.2 (rozpoczęcie działalności gospodarczej):

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 06.03.18r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) wprowadzającej zmiany dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dot. możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. „ulgi na start”, uprzejmie informujemy, iż beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy, do 30.04.18r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy stanowiącego, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Beneficjenci, którzy chcą skorzystać bądź skorzystali już z „ulgi na start” tzn. świadomie nie złożyli w ramach wniosku o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS w związku z ww. uprawnieniem obowiązani są podpisać oświadczenie dot. korzystania w ramach poddziałania 19.2. zawierające dane identyfikujące beneficjenta, jego oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień wynikających z art. 18 ust 1 ww. ustawy oraz zobowiązanie dotyczące zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy. Nadmieniamy  również, że nie będzie konieczne aneksowanie już zawartych umów o przyznanie pomocy w ww. zakresie.

Obecnie ARiMR prowadzi prace nad zmianą formularza umowy dla operacji na podejmowanie działalności gospodarczej uwzględniające ww. uprawnienia dla nowych beneficjentów. Uaktualniana jest również instrukcja wniosku o płatność.

Zasady promowania projektu:

Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (pobierz) i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)pobierz.

Na podstawie ww. przepisów została opracowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (dostępna poniżej do pobrania) np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LEADER. Należy również zamieścić logotyp LGD, za pośrednictwem której została przyznana pomoc.

Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm). Beneficjent plakat umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców. 

Plakat zawiera w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020 niżej wymienione elementy (przykłady na str. 24 Księgi wizualizacji oraz w załącznikach do Księgi):
• nazwę/tytuł operacji,
• główny cel operacji,
oraz
• nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
• znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo PROW 2014-2020,

• logo LGD „Dolina Giełczwi”.
Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu.

Plakat należy umieścić w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji. Plakat można zamieścić np. przy wejściu do budynku, w którym beneficjent ma swoją siedzibę lub w miejscu realizacji operacji. Jeśli działania związane z realizacją operacji odbywają się w kilku budynkach, plakaty powinny zostać umieszczone w każdym z nich.

Plakat należy wykonać z takiego materiału, by informacje, które się na nim znajdują były widoczne i czytelne przez cały ten czas. 

Logotypy do pobrania na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsitutaj.

Logotyp LGD „Dolina Giełczwi” – LOGA LGD.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Załączniki do księgi wizualizacji (wzory tablic)pobierz załącznik.

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców:

W przypadku, gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. euro netto, Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy / dostawcy / usługodawcy z zachowaniem konkurencyjnego trybu.

Stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań nie dotyczy Beneficjentów poddziałania 19.2. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Konkurencyjnego trybu nie stosuje się również do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

 Ankieta monitorująca:

Każdy beneficjent po zakończeniu realizacji operacji i otrzymaniu płatności końcowej będzie zobowiązany do złożenia w LGD ankiety monitorującej wdrażanie LSR w ciągu 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej. Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność.

Ankieta monitorująca realizację LSR Dolina Giełczwi – do pobrania