Realizacja projektu

Drukuj

W tej zakładce zamieszczane będą praktyczne informacje dotyczące wdrażania, rozliczania i monitorowania projektów realizowanych w ramach LSR.

Przystępując do realizacji projektu/operacji Beneficjent powinien zapoznać się z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy, przede wszystkim z zobowiązaniami Beneficjenta.

Uwaga! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD.

Beneficjenci, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim i planują wprowadzić zmiany w tej umowie skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o płatność) muszą się uprzednio zwrócić do LGD o zaopiniowanie tej zmiany.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy (pobierz)

Obowiązek ten, wynika z treści umowy o przyznaniu pomocy: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania” (§ 12, pkt. 7 umowy – dla podejmujących; § 14, pkt. 7 umowy – dla pozostałych podmiotów).

Zasady promowania projektu:

Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (pobierz) i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)pobierz.

Na podstawie ww. przepisów została opracowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (dostępna poniżej do pobrania) np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LEADER. Należy również zamieścić logotyp LGD, za pośrednictwem której została przyznana pomoc.

Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm). Beneficjent plakat umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców. 

Plakat zawiera w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020 niżej wymienione elementy (przykłady na str. 24 Księgi wizualizacji oraz w załącznikach do Księgi):
• nazwę/tytuł operacji,
• główny cel operacji,
oraz
• nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
• znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo PROW 2014-2020,

• logo LGD „Dolina Giełczwi”.
Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu.

Plakat należy umieścić w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji. Plakat można zamieścić np. przy wejściu do budynku, w którym beneficjent ma swoją siedzibę lub w miejscu realizacji operacji. Jeśli działania związane z realizacją operacji odbywają się w kilku budynkach, plakaty powinny zostać umieszczone w każdym z nich.

Plakat należy wykonać z takiego materiału, by informacje, które się na nim znajdują były widoczne i czytelne przez cały ten czas. 

Logotypy do pobrania na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsitutaj.

Logotyp LGD „Dolina Giełczwi” – LOGA LGD.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Załączniki do księgi wizualizacji (wzory tablic)pobierz załącznik.

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

W przypadku, gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. euro netto, Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy / dostawcy / usługodawcy z zachowaniem konkurencyjnego trybu.

Stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań nie dotyczy Beneficjentów poddziałania 19.2. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Konkurencyjnego trybu nie stosuje się również do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

Ankieta monitorująca

Każdy beneficjent po zakończeniu realizacji operacji i otrzymaniu płatności końcowej będzie zobowiązany do złożenia w LGD ankiety monitorującej wdrażanie LSR w ciągu 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej. Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność.

Ankieta monitorująca realizację LSR Dolina Giełczwi – do pobrania