Wyniki naboru 4/2020

21 września 2020 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie „Działań ukierunkowanych na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej” – naboru nr 4/2020 przeprowadzonego w terminie od 4 do 20 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 4 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.