Ogłoszenie o naborze 1/2022

10 stycznia 2022 Drukuj

Data publikacji: 10 stycznia 2022 r.

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin:
Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

1. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: od 7 do 21 lutego 2022 r. w godzinach 7.15 – 15.15.

 

2. Miejsce i tryb składania wniosków

1) Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” mieszczącego się Bystrzejowicach Drugich 15 (budynek Centrum Aktywności Lokalnej), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15.

2) Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

3) O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Dolina Giełczwi”.

4) Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD. Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

5) Wniosek należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosku przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

6) Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

7) Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub radcę prawnego lub adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.

8) Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze.

 

3. Zakres tematyczny operacji

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2) lit. a), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm.) tj. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Wzmocnienie więzi mieszkańców z obszarem LSR.

Cel szczegółowy 2.1: Pobudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw gospodarczych.

Przedsięwzięcie 2.1.1: Aktywni gospodarczo.

Wskaźniki obowiązkowe dla operacji:

– liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

– liczba utworzonych miejsc pracy

 

4.  Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie premii w wysokości:

 • 60 000,00 zł – przy wkładzie własnym finansowym w wysokości od 10% – 20% wnioskowanej kwoty pomocy,

 • 80 000,00 zł – przy wkładzie własnym finansowym w wysokości powyżej 20% wnioskowanej kwoty pomocy,

 • 100 000,00 zł – przy wkładzie własnym finansowym w wysokości powyżej 30% wnioskowanej kwoty pomocy.

 

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Giełczwi” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 

6.  Kryteria wyboru operacji

 1. Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z celami LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu „podejmowanie działalności gospodarczej” wynosi 62 punktyProjekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 50% maksymalnej liczby punktów.
 3. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 4. W przypadku uzyskania przy ocenie wg lokalnych kryteriów tej samej liczby punktów przez kilka wniosków, o miejscu na liście rankingowej decyduje data złożenia (dzień, godzina) wniosku do LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinagielczwi.org w zakładce „Strefa beneficjenta / dokumenty programowe” oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

 

7.  Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 172 500,00 EURO [690 000,00 PLN]*

 *limit wskazany w ogłoszeniu jest przeliczony na PLN po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

W momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej / przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane przez Zarząd Województwa na wartość w EURO po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN.

 

8.  Informacja o wymaganych dokumentach

1) Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – dostępny w zakładce Strefa beneficjenta / formularze wniosków.

2) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji – dostępne w zakładce Strefa beneficjenta / formularze wniosków:

 • Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru,
 • inne załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów związane z innowacyjnością, ochroną środowiska, o ile dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

3) Klauzule RODO – oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru udostępniono w zakładce „Strefa beneficjenta / formularze wniosków”, natomiast: LSR na lata 2014-2020, Procedurę oceny i wyboru operacji, Kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta » Dokumenty programowe”.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • Biznesplan
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (Instrukcja)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Klauzule RODO
 • Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
 • Załącznik nr 1 Biznesplan
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Formularz wniosku o płatność:

 • Wniosek o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dokumentacja LGD:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
 • Procedura oceny i wyboru operacji
 • Kryteria wyboru operacji
 • Karty oceny operacji (karta oceny wstępnej i zgodności z PROW, karta zgodności z LSR, karta oceny wg kryteriów wyboru)

 

10. Załączniki do ogłoszenia o naborze

 

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu i godziny doradztwa, z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny: tel. 81 52 53 012.