Zapytanie ofertowe – druk publikacji

10 kwietnia 2019 Drukuj

 

LGD „Dolina Giełczwi” informuje o zaproszeniu do składania ofert na przygotowanie i druk publikacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 

Zamówienie obejmuje:

  • przygotowanie projektu graficznego publikacji, z uwzględnieniem zasad określonych w Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 oraz wytycznych przekazanych przez Zamawiającego,
  • opracowanie komputerowe, skład tekstów i ilustracji w oparciu o otrzymane od Zamawiającego wyjściowe materiały,
  • tłumaczenie dostarczonych tekstów na język angielski – objętość tekstów w języku polskim: ok. 33 stron A4, liczba znaków ze spacją ok. 130 000,

Uwaga: tłumaczenie powinno być wykonane przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń prozy, głównie prozy poetyckiej (opowiadania mają leksykę staropolską, bogatą w metafory i wyszukane słownictwo).

  • druk i dostarczenie publikacji do siedziby Zamawiającego według podanej specyfikacji technicznej,
  • wykonanie elektronicznej wersji publikacji gotowej do druku (w formacie edytowalnym oraz .pdf) i przekazanie jej Zamawiającemu.

Termin złożenia oferty upływa z dniem 18 kwietnia 2019 r.

Zadanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.