Zaproszenie do składania ofert

8 lipca 2021 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza do składania ofert na budowę małej infrastruktury rekreacyjnej:

1. PRZEBUDOWA FONTANNY

Zapytanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_3/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w Piaskach, gmina Piaski.

Zakres: przebudowa fontanny miejskiej.

Treść zapytania ofertowego nr SPAWiR_DG/ZO_3/2021 wraz z załącznikami (08.07.2021)

 

2. BUDOWA SKATEPARKU

Zapytanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_4/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w msc. Rybczewice Drugie, gmina Rybczewice.

Zakres: budowa skateparku, w tym: budowa nawierzchni utwardzonej z kostki bezfazowej, założenie trawnika, wykonanie nasadzeń i rabat, dostawa i montaż elementów skateparku oraz elementów małej architektury: kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica – regulamin skateparku.

Treść zapytania ofertowego nr SPAWiR_DG/ZO_4/2021 wraz z załącznikami (08.07.2021)


Uwaga!

Należy dołączyć do oferty uproszczony kosztorys ofertowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu harmonogram prac i kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 


Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji” współfinansowanego z PROW 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.