Walne Zebranie Członków

17 maja 2019 Drukuj

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi”.

Zebranie odbędzie o godzinie 14.00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach, przy ul. Lubelskiej 22 (Sala Klubowa – parter).

 

 

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Ustalenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok oraz zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • udzielenia absolutorium zarządowi za rok 2018.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie zebrania.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania), zostanie wyznaczony drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji walnego zebrania.