Ogłaszamy nabory wniosków 2018

5 lutego 2018 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

  1. obiekty infrastruktury rekreacyjnej – nabór 1/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-12018/
  2. obiekty infrastruktury społecznej – nabór 2/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-22018/
  3. wydarzenia kultywujące tradycję (…) – nabór 3/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-32018/
  4. zabytki – nabór 4/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-42018/
  5. innowacje proekologiczne, prozdrowotne – nabór 5/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-52018/
  6. szkolenia w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców – nabór 6/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-62018/

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

  • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zgodnie z zapisami LSR “Dolina Giełczwi” o pomoc w ramach ogłoszonych naborów nie mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych (gmina, powiat).