Wyniki naboru 6/2017

13 października 2017 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej ” – naboru nr 6/2017 przeprowadzonego w terminie od 21 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

Informujemy, że wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do dnia 16 października 2017 r., gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 4 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD).

W przypadku, gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosek o przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy (np. w wyniku odmowy przyznania pomocy, wycofania wniosku, itp. zostaną uwolnione środki przeznaczone na dofinansowanie operacji mieszczących się w limicie).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.