Ogłoszenie o naborze 6/2017

3 sierpnia 2017 Drukuj

Data publikacji: 03.08.2017 r.

  

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017

 Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin:
Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki,

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 w zakresie

ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: od 21 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

2. Miejsce i tryb składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” mieszczącego się przy ul. Lubelskiej 77A w Piaskach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 • Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami wwersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Wniosek należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosku przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).
 • Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku, indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Dolina Giełczwi”.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów.
 • Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub radcę prawnego lub adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 • Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

3. Zakres tematyczny operacji

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2) lit. c) i d), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570), tj. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Wzmocnienie więzi mieszkańców z obszarem LSR.

Cel szczegółowy 2.1: Pobudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw gospodarczych.

Przedsięwzięcie 2.1.1: Aktywni gospodarczo.

Wskaźniki produktu:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 2 szt.

 4.  Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości do 300 000,00 zł.
Intensywność wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowanych operacji.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym i formą wsparcia podanymi w ogłoszeniu (pkt. 3 i 4).
 • Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Giełczwi” na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce „Strefa beneficjenta / zasady i warunki wsparcia” oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

6.  Kryteria wyboru operacji

 • Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z celami LSR, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu rozwój działalności gospodarczej wynosi 76 punktyProjekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 28 punktów.
 • Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 • W przypadku uzyskania przy ocenie wg lokalnych kryteriów tej samej liczby punktów przez kilka wniosków, o miejscu na liście rankingowej decyduje data złożenia (dzień, godzina) wniosku do LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinagielczwi.org w zakładce „Strefa beneficjenta / dokumenty programowe”oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

7.  Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 600 000,00 zł. (słownie: sześćset tysięcy zł).

8.  Informacja o wymaganych dokumentach

 • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – dostępny w zakładce Strefa beneficjenta / formularze wniosków.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków – dostępne w zakładce Strefa beneficjenta / formularze wniosków:
 1. Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru,
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu operacji i/lub posiadane doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji.
 3. Inne załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów np. związane z innowacyjnością lub ochroną środowiska, o ile dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

 9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia udostępniono w zakładce „Strefa beneficjenta / formularze wniosków”, natomiast: LSR na lata 2014-2020 LGD „Dolina Giełczwi”, Procedurę oceny i wyboru operacji, Kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta » Dokumenty programowe”.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w formie papierowej w biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Wniosek i załączniki:

 • Wniosek o przyznanie pomocy
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • Biznesplan
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Dokumentacja LGD:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
 • Procedura oceny i wyboru operacji
 • Karty oceny operacji

10. Załączniki do ogłoszenia o naborze

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Dolina Giełczwi” w Piaskach, ul. Lubelska 77A, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 81 52 53 012; e-mail: biuro@dolinagielczwi.org.