Ogłoszenie o naborze 3/2018

5 lutego 2018 Drukuj

 

Data publikacji: 05.02.2018 r.

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin:
Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTYWUJĄCYCH LOKALNĄ KULTURĘ, TRADYCJĘ LUB HISTORIĘ

 

 

1. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: od 26 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

2. Miejsce i tryb składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” mieszczącego się przy ul. Lubelskiej 77A w Piaskach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 • Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Wniosek należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosku przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).
 • Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku, indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Dolina Giełczwi”.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów.
 • Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub radcę prawnego lub adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 • Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

3. Zakres tematyczny operacji

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 5), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570), tj. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zakres tematyczny operacji: Organizacja wydarzeń kultywujących lokalną kulturę, tradycję i historię.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Wzmocnienie więzi mieszkańców z obszarem LSR.

Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego materialnego i niematerialnego obszaru LSR.

Przedsięwzięcie 2.2.1: Tradycja dzisiaj.

Wskaźniki produktu:

– liczba wydarzeń kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię

Wskaźniki rezultatu:

– liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię

4.  Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Maksymalna kwota pomocy wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Giełczwi” na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce „Strefa beneficjenta / zasady i warunki wsparcia” oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

6.  Kryteria wyboru operacji

 1. Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z celami LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu infrastruktura rekreacyjna wynosi 62 punktyProjekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 22 punktów.
 3. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 4. W przypadku uzyskania przy ocenie wg lokalnych kryteriów tej samej liczby punktów przez kilka wniosków, o miejscu na liście rankingowej decyduje data złożenia (dzień, godzina) wniosku do LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinagielczwi.org w zakładce „Strefa beneficjenta / dokumenty programowe” oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

7.  Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł).

8.  Informacja o wymaganych dokumentach

 • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – dostępny w zakładce Strefa beneficjenta / formularze wniosków.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków – dostępne w zakładce Strefa beneficjenta / formularze wniosków:
 • karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru,
 • inne załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów np. związane z innowacyjnością lub ochroną środowiska, o ile dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia udostępniono w zakładce „Strefa beneficjenta / formularze wniosków”, natomiast: LSR na lata 2014-2020 LGD „Dolina Giełczwi”, Procedurę oceny i wyboru operacji, Kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta » Dokumenty programowe”.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w formie papierowej w biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dokumenty aplikacyjne:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dokumentacja LGD:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
 • Regulamin Rady LGD,
 • Procedura oceny i wyboru operacji,
 • Kryteria wyboru operacji
 • Karty oceny operacji

10. Załączniki do ogłoszenia o naborze

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Dolina Giełczwi” w Piaskach, ul. Lubelska 77A, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 81 52 53 012; e-mail: biuro@dolinagielczwi.org.