Ogłoszenie o naborze 2/2020

6 lipca 2020 Drukuj

Data publikacji: 6 lipca 2020 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin:
Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

1. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: od 4 do 20 sierpnia 2020 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

 

2. Miejsce i tryb składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” mieszczącego się przy ul. Lubelskiej 80 w Piaskach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Dolina Giełczwi”.
 • Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Wniosek należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
  • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa),
  • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosku przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),
  • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany przez Wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach; oferty cenowe, w tym wydruki z e-maila, internetu powinny być podpisane przez Wnioskodawcę.
 • Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub radcę prawnego lub adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 • Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze.

 

3. Zakres tematyczny operacji

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2) lit. c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570), tj. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Wzmocnienie więzi mieszkańców z obszarem LSR.

Cel szczegółowy 2.1: Pobudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw gospodarczych.

Przedsięwzięcie 2.1.1: Aktywni gospodarczo.


Wskaźniki obowiązkowe dla operacji:

– liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

– liczba utworzonych miejsc pracy

– liczba utrzymanych miejsc pracy

 

4.  Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł.

Intensywność wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu (pkt. 3 ogłoszenia).
 • Zgodność operacji z formą wsparcia określoną w ogłoszeniu o naborze (pkt. 4 ogłoszenia).
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Giełczwi” na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce „Strefa beneficjenta / zasady i warunki wsparcia” oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

 

6.  Kryteria wyboru operacji

 • Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodności z celami LSR, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu „rozwijanie działalności gospodarczej” wynosi 68 punktówProjekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 50% maksymalnej liczby punktów.
 • Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 • W przypadku uzyskania przy ocenie wg lokalnych kryteriów tej samej liczby punktów przez kilka wniosków, o miejscu na liście rankingowej decyduje data złożenia (dzień, godzina) wniosku do LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinagielczwi.org w zakładce „Strefa beneficjenta / dokumenty programowe” oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

 

7.  Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 158 427,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych).

 

8.  Informacja o wymaganych dokumentach

 • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – dostępny w zakładce Strefa beneficjenta / formularze wniosków.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji – dostępne w zakładce Strefa beneficjenta / formularze wniosków:
  • Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
  • Inne załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów np. związane z innowacyjnością, ochroną środowiska, o ile dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.
 • Klauzule RODO – oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia udostępniono w zakładce „Strefa beneficjenta / formularze wniosków”, natomiast: LSR na lata 2014-2020 LGD „Dolina Giełczwi”, Procedurę oceny i wyboru operacji, Kryteria wyboru operacji, udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta » Dokumenty programowe”.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem (pkt 10 – załączniki do ogłoszenia o naborze).

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • Biznesplan
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (Instrukcja)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Klauzule RODO
 • Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

 • Umowa o przyznaniu pomocy
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Formularz wniosku o płatność:

 • Wniosek o płatność
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Dokumentacja LGD:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
 • Regulamin Rady
 • Procedura oceny i wyboru operacji
 • Kryteria wyboru operacji
 • Karty oceny operacji (karta oceny wstępnej i zgodności z PROW, karta zgodności z LSR, karta oceny wg kryteriów wyboru)

 

10. Załączniki do ogłoszenia o naborze

 

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w biurze LGD „Dolina Giełczwi” w Piaskach, ul. Lubelska 80 (pok. 11), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 81 52 53 012; e-mail: biuro@dolinagielczwi.org.