Informacja dla Wnioskodawców

25 kwietnia 2018 Drukuj

W związku z planowanym naborem w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” w terminie od 4 do 18 czerwca 2018 r., LGD „Dolina Giełczwi” informuje o organizowanym spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

  1. OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Termin: 10.05.2018 r., godz. 16.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Temat: Zasady i warunki ubiegania się o dotację w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym – zagadnienia nie będą ponownie omawiane na szkoleniu w dniu 16 maja 2018 r.

Uczestnictwo w otwartym spotkaniu informacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 2. SZKOLENIE

Termin: 16.05.2018 r., godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Temat: Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Program szkolenia 16.05.2018

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 11 maja 2018 r.:

  • na adres email: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia)
  • faxem na nr 81 52 53 012
  • pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, Lubelska 77 A, 21-050 Piaski (decyduje data wpływu).

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.